Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

8601 7a63
Reposted frommaryann maryann viancmsp ncmsp
9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viastraycat straycat
2509 0576
Reposted fromamatore amatore viancmsp ncmsp
5949 2945
Reposted frommaking-love making-love viancmsp ncmsp
8590 ba05
Reposted frommaking-love making-love viancmsp ncmsp
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viancmsp ncmsp
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
2177 8d54 500
Reposted fromexistential existential viastraycat straycat
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viancmsp ncmsp

June 13 2017

7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem vialonelypassenger lonelypassenger

June 03 2017

Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viawszystkodupa wszystkodupa
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapiehus piehus

May 21 2017

Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
9266 f341 500
only you.

"Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra."

Elizabeth Wurtzel

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viarobints robints
3323 0aba 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viastrzepy strzepy
3197 df01
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl