Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viablackheartgirl blackheartgirl
4101 0d37
1429 3025
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viatishka tishka
0593 bf85 500
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viatishka tishka
4397 cf4d 500
0422 be7f 500

Granicą każdego bólu jest następny, jeszcze większy.

— Emil Cioran, "Święci i łzy"
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialaparisienne laparisienne
2898 7003
Reposted frommaszka maszka viasgrialux3 sgrialux3
KAŻDY MA KOGOŚ, OD KOGO NIE MOŻE SIĘ UWOLNIĆ.
Reposted fromnexxt nexxt viasgrialux3 sgrialux3

Granicą każdego bólu jest następny, jeszcze większy.

— Emil Cioran, "Święci i łzy"
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine vialaparisienne laparisienne

July 09 2017

9585 bbfc 500

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viancmsp ncmsp
8620 8c9c 500
Reposted frommart6na mart6na viancmsp ncmsp
7755 7165 500
A single man (2009), dir. Tom Ford
Reposted frombylejaka bylejaka viavertheer vertheer
7940 e1bf
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl