Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
9266 f341 500
only you.

"Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra."

Elizabeth Wurtzel

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama vialady-fraser lady-fraser
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viarobints robints
3323 0aba 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viastrzepy strzepy
3197 df01
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacoeurina coeurina
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszczepan szczepan
8340 9622 500
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viahardbitch hardbitch

When you meet the right woman. She can stop the rage & pain.

Reposted fromToBier ToBier viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viatwice twice

May 20 2017

6559 2800
5149 4041 500
Reposted fromorson orson viamental-cat mental-cat
Jest taka granica nieśmiałości, wstydu, strachu, za którą zaczyna się siła.
— z rozmowy z Danutą Stenką. [flirtując z życiem]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viajestemjeden jestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl