Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

Reposted fromgruetze gruetze
Reposted fromgruetze gruetze
6944 573f 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl
6953 59ec 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
6967 856d 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe
7018 ead2 500
Reposted fromikhakima ikhakima
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima
0273 5c5f 500
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy

September 07 2019

9802 f8fd
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
4719 2dd9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapanpancerny panpancerny
6093 de57
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
Świat jest skomplikowany, chaotyczny i nie ujawnia nam swoich zasad w miły, prosty sposób, jak prezentacja w PowerPoincie, z łatwymi do odczytania głównymi punktami.
— Tom Phillips – Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszydera szydera
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaarrrrrrrr arrrrrrrr

August 13 2019

9891 abfd
Reposted fromnajlepsza najlepsza
9798 7a63 500
Reposted fromsober sober viapenispenispenislol penispenispenislol
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl